Usługi kadrowo-płacowe

 1. Administrowanie kadrami (prowadzenie kadr dla firm):

 • kompleksowe prowadzenie kadr dla firm (teczek osobowych) zgodnie z prawem pracy.
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów do umów, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy i innych dokumentów prawnych
 • rejestracja pracowników w systemie ubezpieczeń społecznych ( ZUA, ZZA,ZIUA,ZCNA,ZWUA)
 • rejestracja, monitoring i rozliczanie czasu pracy, urlopów,  zwolnień lekarskich i innych nieobecności
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP (organizacja szkoleń)
 • przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań statystycznych do GUS
 • przekazywanie miesięcznych sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 1. Administrowanie płacami
 • naliczanie wynagrodzeń w oparciu o wytyczne klienta, zgodnie z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi
 • przygotowywanie i przekazanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie miesięcznych informacji o wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń oraz kartotek zasiłkowych
 • przygotowywanie i przesyłanie miesięcznych sprawozdań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • coroczne sporządzanie deklaracji: PIT11, PIT 40, PIT4R, PIT8AR, ZUS IWA
 1. Usługi dodatkowe

 • audyt prawidłowości prowadzonej dokumentacji kadrowo-płacowej
 • projektowanie nowego lub audyt i modyfikacja istniejącego regulaminu pracy, wynagradzania
 • sporządzanie wniosków o doposażenie, staż, prace interwencyjne do urzędów pracy
 • opracowanie narzędzi do pomiaru kapitału ludzkiego( wskaźniki absencji, fluktuacji)
 1. Optymalizacja kosztów płac
 • obniżenie składek na FP, FGŚP osób zatrudnionych na podstawie skierowania z PUP, oraz osób powracających z urlopów rodzicielskich
 • audyt PFRON polegający na sprawdzeniu prawidłowości sporządzanych deklaracji  i informacji  za okres 5 lat wstecz  od daty podpisania umowy i ewentualne odzyskanie nadpłaconych wpłat
 • pozyskiwanie dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
 • pomoc w zatrudnieniu pracowników z różnych form aktywności zawodowej

opracowanie budżetu wynagrodzeń