Doradztwo i optymalizacja podatkowa

Dlaczego jestem doradcą podatkowym?

doradca podatkowy w OlsztynieDoradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego, jak adwokat czy radca prawny. Doradca podatkowy ma obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych; obowiązek ubezpieczenia OC; zachowania tajemnicy zawodowej: obowiązek przestrzegania etyki zawodowej.

Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku z wykonaniem zawodu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych ustawach. Doradca podatkowy powinien kierować się dobrem swoich klientów, poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów.

 

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym czynności doradztwa podatkowego obejmują:

1) udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;

3) sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;

4) reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt

Jak doradca podatkowy zapewniam kompleksowe usługi w szczególności:

Zakres usługi:doradca podatkowy Marcin Cichocki

  • optymalizacja należności podatkowych,
  • informacja i doradztwo w zakresie przyjętych rozwiązań w kontekście zobowiązań podatkowych;
  • optymalizacja formy prawno-organizacyjnej i podatkowej biznesu Klienta;
  • interpretacja i wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych, orzecznictwa oraz praktyki podatkowej organów podatkowych;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT;
  • oferuję jednorazowe lub okresowe audyty podatkowe ksiąg rachunkowych i ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych, mające przede wszystkim na celu ujawnienie formalnych nieprawidłowości.

Oferuję klientom pomoc w wyborze oraz wprowadzeniu w życie najwłaściwszych metod optymalizacji podatkowej, czyli całkowicie legalnych działań, zmierzających do obniżenia zobowiązań podatkowych.

Nasze biuro rachunkowe doradza przedsiębiorstwom i osobom prywatnym, jak poruszać się w gąszczu obowiązujących przepisów podatkowych i korzystać z najlepszych możliwych rozwiązań optymalizacyjnych. Pomagam w projektowaniu i tworzeniu optymalnych struktur biznesowych, sprawiających że zobowiązania podatkowe znacznie maleją, a zyski rosną.

Opracowuję strategie w pełni dopasowane do specyfiki biznesu Klienta oraz planuje działania optymalizacyjne w oparciu o istniejące rozwiązania prawne, zapewniając możliwie największe korzyści podatkowe przy jak najniższym stopniu ryzyka. Dokładnie analizuję sytuację przedsiębiorstwa Klienta i wskazuję legalne mechanizmy, które warto wykorzystać z myślą o oszczędnościach podatkowych.